TƯ VẤN TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC/KHUNG NĂNG LỰC – TOPSKILLS

Khung năng lực và Từ điển năng lực là cơ sở để đánh giá và đo lường sự phát triển của đội ngũ, là nền đề triển khai kế hoạch đào tạo hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp thất bại trong các bộ từ điển năng lực.

Hiểu được tầm quan trọng của Bộ công cụ Từ điển năng lực và các thất bại của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và triển khai, TOPSKILLS cho ra đời chương trình tư vấn và đào tạo từ điển năng lực/khung năng lực. Chương trình này giúp hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng bộ công cụ đo lường, đánh giá và phát triển đội ngũ phù hợp, thực tiễn và áp dụng hiệu quả vào doanh nghiệp.