BỘ KỸ NĂNG NỀN TẢNG DÀNH CHO NHÂN VIÊN
Nhân viên cần hiểu được định hướng bản thân và thiết lập mục tiêu của cuộc đời; trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản để phát triển và thành công trong sự nghiệp.
BỘ KỸ NĂNG NỀN TẢNG DÀNH CHO QUẢN LÝ
Lãnh đạo các cấp cần hiểu được tư duy, vai trò và nhiệm vụ của một quản lý/ lãnh đạo; và áp dụng được bộ kỹ năng nền tảng nhằm dẫn dắt và phát triển đội ngũ hiệu quả.
BỘ KỸ NĂNG NỀN TẢNG DÀNH CHO ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG
Đào tạo các kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nồng cốt tạo doanh thu của doanh nghiệp.
ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH PHONG CÁCH HÀNH VI (DISC)
DISC là công cụ phân tích hành vi năng lực đang được dùng phổ biến với tính năng vượt trội; ứng dụng hiệu quả trong doanh nghiệp và đời sống.

CUSTOMERS

Khách Hàng Của Chúng Tôi Nói Gì?