Khóa Professional Selling Skills (Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp) dành cho bộ phận Sales & Marketing của UPL.

Ngày 07-08/04 tại TP.HCM, Topskills triển khai khóa đào tạo Professional Selling Skills (Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp) dành cho 100 học viên thuộc đội ngũ Sales & Marketing của UPL.

Chương tình đạo tạo giúp học viên:
● Phát triển ý thức làm việc theo nhóm cho đội ngũ nhân viên bán hàng, tăng khả năng hợp tác đội nhóm;
● Thấu hiểu bản thân và hành vi của khách hàng nhằm xây dựng mối quan hệ và kết nối tốt hơn;
● Áp dụng các phương pháp đàm phán mới dựa trên sự thấu hiểu khách hàng một cách sâu sắc, từ đó mang lại kết quả bán hàng tốt hơn.